Nawigacja

Historia szkoły

 

Szkolnictwo polskie sięga późnego średniowiecza, kiedy to rozwijało się pod kierunkiem kościoła i jemu też było podporządkowane pod względem organizacyjnym. Pierwsze wzmianki na temat szkoły parafialnej w Przeworsku sięgają początku XV wieku. Okres jej szczególnego rozkwitu  przypadał na XV i XVI wiek. W tym czasie funkcję nauczycieli pełnili absolwenci Akademii Krakowskiej. W 1780 roku szkoła parafialna została przekształcona w tak zwaną szkołę trywialną z wykładowym językiem niemieckim i polskim.

W drugiej połowie XIX, wieku po nowej reformie oświaty szkoła trywialna – męska uzyskała status Szkoły Głównej 4-klasowej. W związku z problemami dotyczącymi bazy lokalowej i wzrostu liczby uczniów podjęto decyzję o budowie nowego obiektu. Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku ze szkoły usunięto język niemiecki, a w pracy dydaktyczno - wychowawczej szczególną uwagę zwracano na kształtowanie uczuć patriotycznych.

W 1927 decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego we Lwowie szkoła otrzymała stopień organizacyjny 7- klasowej szkoły. Po wybuchu II wojny światowej budynek został zajęty i przeznaczony na zakwaterowanie rezerwy policji państwowej. Rok szkolny 1944/45, po wyzwoleniu Przeworska, rozpoczął się 1 września.

Znaczącą datą w historii szkoły był 1 września 1960 roku, ponieważ wtedy to wprowadzono koedukację oraz nowy program nauczania w zakresie 8-klasowej szkoły podstawowej. Z uwagi na wzrastającą liczbę mieszkańców Przeworska, w 1965 roku przeniesiono „Jedynkę” z ulicy Szkolnej do nowo oddanego budynku przy ulicy Konopnickiej, gdzie funkcjonuje po dziś dzień. Dyrektorem, któremu zawdzięczamy obecną lokalizację był mgr Władysław Bilski. 

Po roku 1973 zaczęto tworzyć zbiorcze szkoły gminne. Z uwagi na trudności lokalowe „Jedynka” stała się jednostką administracji gminnej. Funkcję dyrektora szkoły pełnił nadal Władysław Bilski.

Od samego początku istnienia szkoły w nowym budynku swoją działalność rozpoczęła świetlica szkolna, która  zapewniała opiekę, wyżywienie i pomoc w odrabianiu lekcji. Czas pobytu dzieci  z klas I – IV dostosowany był do godzin pracy rodziców.

8 października 1983 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole nr 1 w Przeworsku imienia generała broni - Zygmunta Berlinga oraz wręczenie sztandaru i honorowe odznaczenia za dotychczasowe osiągnięcia. W ceremonii tej udział wzięli przedstawiciele władz politycznych, wojskowych, administracyjnych i oświatowych województwa przemyskiego.

Z inicjatywy dyrekcji i władz miejskich w 1986 roku podjęto decyzję o rozbudowie „Jedynki”. Prace zakończono w 1989 roku, w momencie odejścia na emeryturę długoletniego dyrektora Władysława Bilskiego. Rozbudowaną szkołę przejmował nauczyciel matematyki, zastępca poprzedniego dyrektora - mgr Andrzej Ryszawa. Kontynuował on dzieło wcześniejszych dyrektorów. „Jedynka” była jedną z najlepszych szkół zarówno w gminie, jak i w województwie przemyskim. Nauczyciele wdrażali nowatorskie programy, których efektem były liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Szkoła starała się również udzielać wszechstronnej pomocy uczniom z deficytami rozwojowymi oraz mającymi trudności w nauce, organizując im zespoły korekcyjno - kompensacyjne i wyrównawcze. Uczniowie z wadami postawy uczestniczyli w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej prowadzonych przez fachowców. Doskonale działały gabinety-  stomatologiczny i medyczny, biblioteka, świetlica oraz stołówka szkolna.

W październiku 1995 roku z inicjatywy burmistrza i dyrektora szkoły, Rada Miasta Przeworska podjęła decyzję o budowie krytej pływalni przy szkole. Prace zakończono w 1998 roku. W grudniu 1998 roku samorząd uczniowski przygotował i przeprowadził referendum wśród uczniów na temat wyboru kandydata na patrona szkoły. Wybierano spośród trzech kandydatur: Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Jana Pawła II. Większość uczniów zdecydowanie opowiedziała się za kandydaturą Jana Pawła II.

 

16 października 1999 roku szkoła przeżyła niezwykłą uroczystość nadania imienia Jana Pawła II i wręczenia sztandaru. W lutym 1999 roku w ramach ministerialnego programu utworzono pracownię komputerową z możliwością dostępu do Internetu. W tym samym czasie nastąpiła reforma oświaty, w której zmieniano ustrój szkolny, gdyż wprowadzono gimnazja i 6-letnią szkołę podstawową. Z braku infrastruktury szkolnej, Rada Miasta podjęła decyzję o lokalizacji gimnazjum w Szkole nr 1 i Szkole nr 2.

1 września 1999 roku rozpoczęła się reforma oświaty, która wprowadzała zarówno nowy zestaw programów nauczania, jak i opisową ocenę uczniów klas początkowych. Wprowadzone zostały również ścieżki edukacyjne i nauczanie blokowe.

18 czerwca 2003 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, na emeryturę przeszedł długoletni dyrektor szkoły - mgr Andrzej Ryszawa. W nowym roku szkolnym 2003/2004 dyrektorem szkoły została nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej - mgr Barbara Motyka.

 

W niedługim czasie rozpoczęto generalny remont szkoły i krytej pływalni. W trosce o bezpieczeństwo uczniów wprowadzono monitoring zewnętrzny i wewnętrzny całej szkoły oraz wymieniono i wyremontowano ogrodzenie. W ramach poszerzenia bazy dydaktycznej pozyskano drugą pracownię internetową. Zaadaptowano sale dydaktyczne dla dzieci oddziałów przedszkolnych. Wyposażono szkołę w tablice multimedialne. Z tak bogatym zapleczem dydaktycznym i sportowym szkoła zajmuje wysokie miejsce w województwie podkarpackim.

W 2008 roku szkoła zakwalifikowała się w ramach konkursu do udziału w międzynarodowym projekcie „Szkoły: Partnerzy przyszłości”. (Schulen: Partner der Zukunft ). Szkoła jest szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec, a projekt realizowany  jest w ramach ścisłej współpracy z Instytutem Goethego.

Obecnie oferta edukacyjna szkoły jest bardzo  zróżnicowana i dostosowana do potrzeb oraz zainteresowań uczniów. Realizowane są konsultacje indywidualne i grupowe, organizowane liczne zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe i koła zainteresowań. Uczniowie szkoły osiągają wysokie lokaty w konkursach tematycznych, przedmiotowychi zawodach sportowych. Wszelkie działania szkoły w fazie tworzenia, organizacji i realizacji podejmowane są we współpracy nauczycieli po uwzględnieniu opinii uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego.

Dyrektorzy szkoły, od lewej: mgr Władysław Bilski, mgr Barbara Motyka, mgr Andrzej Ryszawa.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II jest jedną z najlepszych szkół nie tylko w powiecie przeworskim, ale  również  w województwie podkarpackim.