Nawigacja

Świetlica i stołówka

 

Regulamin świetlicy
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej zawarta jest w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015r. poz. 2156,
z późn. zm.).

Środki finansowe na funkcjonowanie świetlicy szkolnej ujmuje się odpowiednio w planie finansowym szkoły.

Pracą świetlicy kieruje Kierownik Świetlicy bezpośrednio odpowiedzialny przed Dyrektorem Szkoły.

Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne.

 

§ 2

Cele i zadania świetlicy

 

Cele ogólne

 

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej zarówno przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi jak i po nich oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

 

Zadania świetlicy

 

 1. Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.
 2. Wspomagania rozwoju osobowości dzieci w zakresie ich aktywności społecznej.
 3. Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci
 4. Ukazywanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie
 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 6. Zapewnienie dzieciom niezbędnej pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki własnej.
 7. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomagania rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej.

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy

 

W zakresie wspomagania wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w świetlicy realizowane są następujące cele edukacyjne:

 

 • utrwalanie oraz pogłębianie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i rachowania),
 • utrwalanie oraz pogłębianie umiejętności nawiązywania utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi,
  z osobami niepełnosprawnyrni, przedstawicielami innej narodowości i rasy itp.,
 • utrwalanie oraz pogłębianie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
 • utrwalanie oraz pogłębianie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • utrwalanie oraz pogłębianie rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą

 

Realizując powyższe cele świetlica wykonuje następujące zadania: uświadamianie uczniom, że wspólnoty; takie jak:

 • rodzina, środowisko lokalnej ojczyzna stanowią wielką wartość w Życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki,
 • uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli,
 • uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody,
 • prowadzenie ćwiczeń usprawniających opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i rachowania,
 • kształtowanie właściwych nawyk6w higienicznych,
 • zapoznawanie dzieci z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą. Wychowawcy w pracy wychowawczej wspierając działania szkoły oraz rodziców, zmierzają do tego, aby wychowankowie w szczególności:
 • znajdowali w świetlicy środowisko wspomagające wszechstronny rozwój osobowy (w wymiarze inelekua1nyrn, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym), i rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego, odpowiedzialności za siebie i innych,
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie,
  w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych i etycznych,
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych rozumienia ich poglądów,
 • umieli współdziałać i współtworzyć w świetlicy wspólnotę wychowawców i wychowanków,
 • umieli zdrowo i pożytecznie organizować sobie czas wolny.

 

§ 3

Organizacja pracy świetlicy

 

 1. Świetlica szkolna jest czynna  od godz. 630 do 800 i od godz. 1130 do 1630 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
  w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.
 3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wnikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców (prawnych opiekunów uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
 5. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt. 4 przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy. Dyrektor może również zastosować wobec nich następujące kary:
 1. upomnienie dyrektora szkoły,
 2. skreślenie dziecka z listy uczestników świetlicy.
 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób (§7 ust.1 Rozporządzenia MEN z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie naszej szkoły, którzy muszą dłużej w niej przebywać ze względu na:
 1. czas pracy lub niewydolność wychowawczą ich rodziców,
 2. organizację dojazdu do szkoły (oczekiwanie na przyjazd autobusu odwożącego uczniów do domu po zakończonych zajęciach),
 3. inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole (np. uczniowie czekający na zajęcia pozalekcyjne)

      8. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych
             opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

        9. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

§ 4

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 

 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez kierownika świetlicy przy współpracy wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Koncepcją Pracy Szkoły i Programem Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły.
 3. Odpowiedzialność za prawidłowa organizację świetlicy ponosi kierownik świetlicy oraz nauczyciele wychowawcy.
 4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice (prawni opiekunowie) w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym
  i podpisanym przez rodziców (prawnych opiekunów) piśmie.
 7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców (prawnych opiekunów) dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 8. Między wychowawcami świetlicy a uczniami zawierany jest kontrakt tzw. Regulamin wewnętrzny.

 

Kontrakt czyli „Regulamin wewnętrzny”

 

 • Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 • Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 • Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 • Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie.
 • Dzieci w świetlicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
 • Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 • Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 • Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane na oświadczeniach dotyczących opuszczania dziecka ze świetlicy szkolnej.
 • W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił na oświadczeniu, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 • Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

 

§ 5

Wychowankowie

 

 1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są:
 • uczniowie klas I - III naszej szkoły w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących,
 • uczniowie których obydwoje rodzice pracują zawodowo,
 • sieroty,
 • uczniowie z rodzin niepełnych
 • zaniedbanych wychowawczo,
 • z rodzin zastępczych,
 • dzieci nauczycielskie.
 1. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do  świetlicy dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).
 2. W skład komisji wchodzą:
 • Przewodniczący komisji – kierownik świetlicy
 • Członkowie    - nauczyciel – wychowawca świetlicy

                                                  - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

                                                  - pedagog szkolny

                                                  - przedstawiciel Rady Rodziców

 

 1. Od decyzji Komisji kwalifikacyjnej w razie odmowy przyjęcia dziecka do świetlicy przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni.

 

Prawa i obowiązki wychowanków

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki
 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • życzliwego traktowania
 • swobodnego  wyrażania myśli i przekonań
 • poszanowania godności osobistej.
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy; korzystania z organizowanych form dożywiania.

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • systematycznego udziału w zajęciach;
 • usprawiedliwienia swojej nieobecności;
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych musza dostarczyć pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów);
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy;
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy;
 • przestrzegania regulaminu świetlicy;
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie;
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy;
 • ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Nagrody i wyróżnienia

 

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę
 • Pochwała przekazana rodzicom (prawnym opiekunom)
 • Pochwala udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Drobny upominek

 

Konsekwencje łamania zasad obowiązujących w świetlicy

 

 • Upomnienie ustne, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności uczniów.
 • Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o złym zachowaniu dziecka (w kontakcie bezpośrednim lub pisemnie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

§ 6

Prawa i obowiązki wychowawców

 

Zgodnie z art. 6. Karty Nauczyciela – nauczyciel obowiązany jest:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

Zakres zadań wychowawców świetlicy

 

 •  
 • Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami,
 • Przeprowadzanie codziennych zajęć obowiązkowych, tematycznych.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 • Organizowanie zespołowej nauki własnej wychowanków,
 • Wdrażanie wszystkich wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej,
 • Udzielenie uczniom słabszym pomocy w nauce,
 • Prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej, sprzyjającej jak najpełniejszej realizacji zadań wychowawczych szkoły,
 • Organizowanie wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu w trosce o zdrowie i kondycję fizyczną uczniów,
 • Rozwijanie i kształtowanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w zajęciach w świetlicy,
 • Współpraca z rodzicami, wspomaganie ich w wychowaniu dziecka, pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych oraz rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań dziecka,
 • Współpraca z nauczycielami.

 

Zadania kierownika świetlicy

 

 • Bezpośrednie podporządkowanie dyrektorowi szkoły i realizowanie jego poleceń .
 • Kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną świetlicy szkolnej.
 • Organizacja bezpiecznej pracy wychowawców świetlicy szkolnej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu na  świetlicy szkolnej.
 • Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy – nadzoruje pracę wychowawców świetlicy.
 • Opracowanie ramowego planu pracy świetlicy – zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
 • Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy świetlicy za dany rok szkolny.
 • Rozstrzyganie skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci, które są wychowankami świetlicy, a dotyczących organizacji pracy świetlicy
  i stosunków tam panujących.
 • Zatwierdzanie harmonogramu zajęć świetlicowych.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach godzin pracy świetlicy.
 • Kierowanie podziałem uczniów na grupy wychowawcze.
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie szkolne.
 • Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w kontaktach z instytucjami oświaty i kultury, w sprawach dotyczących świetlicy.
 • Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

 

§ 7

Wykaz obowiązujących dokumentów

 

 • Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora na początku roku szkolnego.
 • Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej.
 • Ramowy plan dnia.
 • Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
 • Dziennik zajęć.
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 • Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy z uczniami.
 • Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.
 • Regulamin świetlicy.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

        1. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z niniejszym regulaminem.

         2.W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

                     KIEROWNIK ŚWIETLICY                                                                                       DYREKTOR SZKOŁY 

                     mgr Maria Bilska                                                                                                        mgr Barbara Motyka