Nawigacja

Świetlica i stołówka

 

Regulamin stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku

 

       Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Uchwały Nr XXII/133/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Miasto Przeworsk.

 1. Stołówka jest to zorganizowane w szkole miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki przygotowują
  i wydają posiłki dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 

 1. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie
 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS
 1. nauczyciele i inni pracownicy szkół oraz gimnazjum
 2. jednostki oświatowe podlegające pod Burmistrza Miasta Przeworska

 

 1. Podmioty wymienione w punkcie 2 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnego wniosku (Karta zgłoszenia) według wzoru obowiązującego w danej placówce i po decyzji Szkolnej Komisji Pomocy Materialnej.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Odpłatność za obiady jest określana przez dyrektora szkoły
  w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie analizy kosztów zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania kuchni.
 3. Ustala się następujące zasady odpłatności:

 

 1. Uczniowie, o których mowa w pkt 2a, ponoszą opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom surowca wykorzystanego do przygotowania posiłku
 2. nauczyciele i inni pracownicy szkoły, o których mowa w pkt 2b, uiszczają cenę obejmującą całość kosztów przygotowania posiłku tj. koszty surowca powiększone o koszty wytworzenia posiłku.

Do kosztów wytworzenia posiłku przyjmuje się wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki, a także koszty energii, gazu, wody i innych mediów (z wyłączeniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i kosztów inwestycyjnych). Jednostkowy koszt obiadu ustalany jest na dany rok szkolny przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie kalkulacji surowców zużytych do przygotowania posiłków. Podwyższenie opłaty i ceny może nastąpić w trakcie roku szkolnego w przypadku znacznego wzrostu cen surowców i kosztów utrzymania stołówki.

 1. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych, uczeń może otrzymać dofinansowanie do posiłków z Ośrodków Pomocy Społecznej na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej.
 2. Zasady odpłatności za posiłki.

 

Odpłatność za posiłku.

 

 • Opłaty  za  obiady  należy  uiszczać z  góry   do   20- go   każdego miesiąca:
 • W kasie szkoły. Wpłaty potwierdzane są dowodem wpłaty (odcinek z kwitariusza). Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 • Przelewem na rachunek bankowy szkoły w terminie do 20 – go każdego miesiąca.

 

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa Nr1 im. Jana Pawła II w Przeworsku

Ul. Konopnickiej 5, 37 – 200 Przeworsk

Nr rachunku bankowego: 88 1560 1195 2039 0622 4000 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „opłata za obiady za miesiąc, rok”

np. Jan Kowalski, 4a, opłata za obiady wrzesień 2018

 • Opłaty za obiady w miesiącu grudniu i czerwcu należy uiszczać do 15–go dnia miesiąca.
 • Wszelkich informacji na temat wysokości opłat za żywienie, odpisów i jadłospisu udziela Kierownik świetlicy (telefon 0166487268 wew. 42) w godzinach 8.00 – 10.30
 • Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto szkoły.
 • Rodzic (prawny opiekun) odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu.
 • Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za posiłek.
 • Brak wpłaty za obiady do ostatniego dnia każdego miesiąca będzie skutkował wstrzymaniem wydania dziecku posiłku.
 • W przypadku wpłaty należności po terminie będą naliczane odsetki ustawowe.
 1. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni wcześniej (osobiście lub telefonicznie 0166487268 wew. 42) u kierownika świetlicy.
 2. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt u kierownika świetlicy (osobiście lub telefonicznie 0166487268 wew.42) najpóźniej do godz. 830 danego dnia.
 3. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy, rezygnację z obiadów zgłasza wychowawca lub uczeń 3 dni wcześniej.
 4. Odpisy za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek w punkcie 8, 9 i 10.
 5. W przypadku odliczeń, które miały miejsce w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego:

 

 • Rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów klas VIII i oddziałów przedszkolnych zwrot wypłacany jest w kasie szkoły jeśli został spełniony warunek w punkcie 8, 9 i 10.
 • Dla uczniów klas I – VII, koszt obiadów będzie odliczony w miesiącu wrześniu, lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)zostanie dokonany zwrot w kasie szkoły jeśli został spełniony warunek w punkcie 8, 9 i 10.
 1. Posiłki niewykorzystane (nie zgłoszone) zostaną wystawione na sprzedaż uczniom lub pracownikom szkoły. W przypadku ich sprzedaży zostaną odpisane uczniowi w następnym miesiącu.
 2. Osoby rezygnujące ze stołowania się powinny zgłosić ten fakt na 2 – 3 dni przed rezygnacją lub na koniec miesiąca.
 3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. Posiłki wydawane są w dniach prowadzonych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w godzinach od 1130 do 1330.
 5. W dniach, w których następuje w szkole zmiana planu zajęć, wydawanie posiłków może odbywać się w innych godzinach. O zmianie godzin wydawania posiłków informuje się z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.
 6. W szczególnych sytuacjach (awarie urządzeń, brak wody czy prądu, absencja personelu) zastrzega się możliwość dokonywania zmian w jadłospisach bez wcześniejszego ich publikowania.
 7. Posiłki wydawane są na podstawie listy, w której nauczyciel dyżurujący na stołówce odkontowuje wydany posiłek uczniowi.
 8. Zasady wydawania i odpłatności dla danych jednostek podlegających pod Burmistrza Miasta Przeworska ujęte są w zawartym porozumieniu na dany rok szkolny.
 9. Posiłki (zupa + drugie danie) przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 10. W stołówce wywieszony jest dekadowy jadłospis oraz wykaz produktów wykorzystanych do sporządzania posiłków. W wykazie podaje się występujące alergeny.
 11. Zasady zachowania się osób przebywających w stołówce szkolnej.

W stołówce szkolnej uczeń powinien:

 • przed wejściem na stołówkę pozostawić odzież wierzchnią i obuwie w szatni, a tornister przed stołówką;
 • przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze;
 • zachowywać się kulturalnie (podczas spożywania posiłków  nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów, nie biegać);
 • przed ladą, przy której wydaje się obiady, ustawić się w kolejce w jednym szeregu;
 • zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),
 • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu (nie wyginać sztućców, nie dziurawić i nie malować stolików);
 • po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.

 1. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 2. Za bezpieczeństwo osób przebywających na stołówce odpowiada nauczyciel dyżurujący oraz kierownik świetlicy.
 3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.

 

 

                    GŁÓWNY KSIĘGOWY                        KIEROWNIK ŚWIETLICY                           DYREKTOR SZKOŁY

                    mgr Dorota Jarosz                                  mgr Maria  Bilska                                            mgr Barbara Motyka