Nawigacja

Samorząd szkolny

 

REGULAMIN

ORGANIZOWANIA DYSKOTEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PRZEWORSKU

 

 1. Uczestnikami dyskotek są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku.
 2. W szkole organizowane są dyskoteki szkolne wg wcześniej ustalonego przez Zarząd SU i zaakceptowanego przez Dyrektora szkoły harmonogramu dyskotek.
 3. Dyrektor szkoły wyraża lub nie wyraża zgody na organizację dyskoteki. W przypadku braku wystarczającej liczby opiekunów, dyskoteka może zostać odwołana.
 4. Z ważnej przyczyny Dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę (np. żałoba narodowa, zagrożenie bezpieczeństwa itp.).
 5.  Na pięć dni przed dyskoteką organizator ustala termin z Dyrektorem Szkoły i informuje o nim nauczycieli.
 6. Czas trwania dyskotek od 16.30 – 19.30. Czas ten może ulec zmianie, jeśli uczestnicy i organizatorzy oraz opiekunowie zadecydują inaczej.
 7. W dyskotece biorą udział tylko ci uczniowie, którzy dostarczą najpóźniej w dniu dyskoteki pisemną zgodę rodziców (prawnego opiekuna) zgodnie ze wzorem, który jest załącznikiem do regulaminu. Wyrażenie zgody na udział w zabawie jednocześnie stanowi zgodę na samodzielne opuszczenie budynku szkoły po zakończeniu zabawy.
 8. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły, dotyczy to również absolwentów.
 9. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu) oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
 10. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki (hol, wejście do szkoły, szatnia, sala gimnastyczna, korytarz, itp.) i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu dyskoteki oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.
 11. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi się w miejscu jego dyżuru.
 12. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.
 13. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających i psychoaktywnych.
 14.  Złamanie zakazu z punktu 13 może spowodować przerwanie dyskoteki przez organizatora.
 15. W czasie dyskoteki zabronione są niebezpieczne zabawy, które zagrażają zdrowiu uczestników. Obowiązują zasady kulturalnego zachowania oraz odpowiedniego stroju i wyglądu.
 16. Uczestnikom nie wolno wnosić na zabawę niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Przedmioty wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność.
 17. Uczestniczący w dyskotece opuszczają ją w chwili jej zakończenia. Nie przewiduje się wcześniejszego wypuszczania młodzieży ze szkoły, jedynie za zgodą rodziców, wówczas nauczyciel dyżurujący informuje telefonicznie o tym rodzica.
 18. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.
 19. W przypadku, gdy uczeń zostanie odebrany przez rodzica (prawnego opiekuna) w trakcie trwania dyskoteki, uczeń nie może już na nią powrócić.
 20. Podczas dyskoteki mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze. Jeśli sklepik zostanie zorganizowany przez Samorząd Uczniowski, dochód z jego prowadzenia przeznaczony będzie na nagrody dla uczniów albo prace na rzecz społeczności uczniowskiej.
 21. Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych upomnieniem wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły, nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.
 22. Za przygotowanie sali do dyskoteki oraz pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (sala, szatnie, toalety i inne wykorzystane pomieszczenia) odpowiedzialni są pracownicy obsługi. Uczniowie uczestniczący w zabawie mają obowiązek dbać o porządek podczas imprezy.
 23. Zadaniem nauczyciela – organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, bądź budynku szkolnego zawiadomienie odpowiednich służb.
 24. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły (np. bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, ordynarne zachowanie się itp.) organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły lub zakończyć dyskotekę przed czasem. Uczeń usunięty z dyskoteki musi zostać odebrany przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą.
 25.  Nauczyciel organizator dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci są karani przez Dyrektora zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
 26. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem dyskotek.

 

Regulamin obowiązuje od listopada 2017 r.

 

                 ZGODA_RODZICA_NA_UDZIAL_DZIECKA_W_DYSKOTECE.docx