Nawigacja

Regulamin

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II
W PRZEWORSKU

 

 

§ 1

 

Pływalnia jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku.

 

§ 2

 

Godziny otwarcia pływalni regulowane są oddzielnym zarządzeniem dyrektora szkoły i podawane są do wiadomości na drzwiach wejściowych pływalni oraz na tablicy ogłoszeniowej.

 

§ 3

 

Do korzystania z pływalni uprawnione są osoby indywidualne lub grupy zorganizowane posiadające wykupiony bilet wstępu, karnet bądź posiadające inną respektowaną na obiekcie kartę wstępu.

 

§ 4 

 

Okazanie karty wstępu (wykupienie biletu lub karnetu) jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu pływalni.

 

§ 5 

 

 1. Korzystanie z pływalni może odbywać się w grupach zorganizowanych lub indywidualnie.
 2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.

 

§ 6 

 

Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni i kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 

§ 7

 

Na teren pływalni zakaz wstępu mają osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stanowiących zagrożenie dla otoczenia.

 

Zabrania się korzystania z pływalni:

 • osobom, u których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp.
 • osobom z otwartymi skaleczeniami, trudno gojącymi się ranami, czyrakami i innymi ropnymi schorzeniami
 • osobom z infekcjami dróg oddechowych, moczowych oraz śluzówek
 • osobom z padaczką
 • osobom mającym problemy z higieną osobistą

 

§ 8

 

Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz:

 • sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
 • palenia tytoniu.
 • wprowadzania zwierząt

 

§ 9

 

W godzinach, w których nie pracuje służba ratownicza korzystanie z pływalni jest zabronione.

 

§ 10

 

Osobom korzystającym z pływalni indywidualnie przebywanie na terenie pływalni dozwolone jest w ustalonych dniach i godzinach.

 

§ 11

 

Osoby dorosłe nie umiejące pływać mogą korzystać z pływalni indywidualnie w specjalnie wyznaczonej i oznaczonej strefie, a dzieci pod opieką dorosłej osoby umiejącej pływać i przy użyciu sprzętu ochronnego (kapoki, naramienniki itp.).

 

§ 12

 

 1. Na pływalni obowiązuje czysty strój kąpielowy oraz czepek. Zabrania się przychodzenia na pływalnię w stroju ubranym na sobie.
 2. Wstęp do wydzielonej strefy obiektu pływalni dozwolony jest w specjalnym obuwiu lub boso, po pozostawieniu w szatni głównej wierzchniego ubrania (płaszcza, kurtki itp.), okazaniu karty wstępu (wykupieniu biletu) i otrzymaniu klucza do szafki ubraniowej.
 3. Wstęp do hali basenowej dozwolony jest po dokładnym umyciu całego ciała pod  natryskiem z użyciem płynu do kąpieli lub mydła i przejściu boso przez brodzik do dezynfekcji stóp.

 

§ 13

 

 1. Zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.
 2. Grupa pływająca na pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 3. Zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania, nauczycieli z uprawnieniami i ratowników.
 4. Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię jednocześnie.
 5. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed zajęciami i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczona na pływalnię.

 

§ 15

 

 1. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownikom.
 2. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających, a w szczególności:
 • wchodzić do wody bez zezwolenia
 • biegać po chodnikach otaczających nieckę basenową (w hali basenowej),
 • wchodzić na taras basenowy w stroju kąpielowym,
 • jeść na terenie otaczającym nieckę basenową (w tym w przebieralniach i natryskowni),
 • hałasować,
 • wskakiwać do wody bez zezwolenia prowadzącego zajęcia

 

§ 15

 

W czasie zawodów organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających.

 

§ 16

 

Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia instruktor, nauczyciel i ratownik. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających odpowiedzialny jest ratownik.

 

§ 17

 

Na sygnał oznaczający koniec zajęć wszyscy muszą opuścić nieckę basenową.

 

§ 18

 

Dyrektor szkoły może kontrolować zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z pływalni.

 

§ 19

 

Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w odpowiednim miejscu  sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, bramki, tory, koła ratunkowe itp.).

 

§ 20

 

Grupy  i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być szybko opuszczona, a klucze do szafek zwrócone do szatni.

 

 

 

§ 21

 

Za przedmioty pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowane do depozytu pracownicy pływalni nie ponoszą odpowiedzialności.

 

§ 22

 

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

 

§ 23

 

Osoby niszczące mienie pływalni, a w przypadku nieletnich ich opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną.

 

§ 24

 

Ratownicy pełniący dyżur sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

 

§ 25

 

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

 

 

 

 

 

 

           Dyrektor szkoły