Nawigacja

RODO

                KLAUZULA INFORMACYJNA –

ZDALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L.119.1) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II
  w Przeworsku z siedzibą 37-200 Przeworsk, ul. Konopnickiej 5
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail slawek.rejman@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zdalnego nauczania w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
 4. Niezbędne dane osobowe uczniów będą wykorzystywane jedynie do założenia konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (ar. 35 ustawy – Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. e (RODO),
 5. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego,
 8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Szkoły

 

                                                                                                                                     mgr Barbara Motyka

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Pawła II z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. M.Konopnickiej 5,
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail slawek.rejman@gmail.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. M.Konopnickiej 5 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne,

 

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

 

 

   Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Motyka


 

Rozporzadzenie_Parlamentu_Europejskiego_i_Rady_(UE)_2016_679_z_dnia_27_kwietnia.pdf